POZOSTAŁE DOKUMENTACJE I USŁUGI

Wykonujemy przeglądy ekologiczne przedsiębiorstw wynikające z uwarunkowań prawnych jak również analizy typu due-diligence. Efektem takiego przeglądu jest oszacowanie ryzyka ekologicznego związanego z prowadzoną działalnością lub wynikającego z dotychczasowych zaniedbań formalno-prawnych.

Przygotowany raport przedstawia istniejące braki formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Przegląd wskazuje również niezbędne działania mające na celu uregulowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz związane z tym szacunkowe koszty finansowe.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

  • programy oraz aktualizację programów ochrony środowiska dla administracji publicznej,
  • inwentaryzację, programy usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest,
  • instrukcje eksploatacji składowiska,
  • plany awaryjne,
  • projekty rekultywacji składowisk odpadów,
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie usuwania  i unieszkodliwania azbestu,
  • przygotowanie wniosków o wpis do rejestru GIOŚ przedsiębiorców lub organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • prowadzenie ewidencji (kart przekazania odpadów, ewidencji odpadów),
  • konsulting z zakresu prawa ochrony środowiska

               oraz pozostałe dokumenty wymagane prawem ochrony środowiska.